AM kategória

2022.04.14

Ahhoz, hogy valaki vezetői engedélyt szerezhessen, tanfolyamot kell végeznie és rendelkeznie kell közúti elsősegélynyújtó vizsgával.

Felvétel tanfolyamra:

Jelentkezni az ügyfélfogadó irodánkban lehet személyesen nyitvatartási időpontban.

Tanfolyamra való jelentkezés feltétele:

 • Magyar vagy Európai Uniós állampolgárság esetén lakcímkártya, más külföldi állampolgárság esetén legalább 180 napos, vagy azt meghaladó tartózkodási engedély.
 • Érvényes személyi azonosító okmány és lakcímkártya, adóazonosító igazolvány fénymásolat
 • betöltött 13 és fél éves életkor
 • kitöltött jelentkezési lap
 • első tandíj részlet befizetése

A felsorolt anyagokat az iskola ügyfélszolgálatán kell leadni a tanfolyam kezdetéig. Jelentkezési lapot az iskola ügyfélszolgálatán kérhet.

A "Jelentkezési lapot" és a rajta lévő nyilatkozatot nyomtatott betűkkel kell kitölteni! Személyi igazolványát, érvényes vezetői engedélyét, lakcímkártyáját és iskolai bizonyítványát be kell mutatnia.

Az elméleti tanfolyam:

A tanfolyam távoktatási formában, INTERNETEN végezhető el.

Autósiskolánk elsődlegesen E-learning oktatás keretein belül végzi a KRESZ oktatást. Az E-learning tananyag 180 napon belül 75 óráig érhető el. A tanuló a regisztrálását követően (beiratkozással egyidejűleg) automatikusan megkapja az E-learning tananyagot, melyet 30 napon belül meg kell nyitnia, amennyiben ezt elmulasztja, úgy újra be kell iratkoznia. A megnyitás a tanfolyam kezdő időpontja is egyben.

Amennyiben a tanuló a megadott időintervallumon belül nem zárja le a tananyagot, nem éri el a haladásnál a 100%-ot és/vagy nem tölthető le a tanfolyam igazolás, kérheti a tananyag meghosszabbítását. Ennek díja 2.100 Ft, és további 30 nappal meghosszabbodik a tananyag hozzáférése és 10 órával, de a tanfolyam kezdő napja NEM változik.

Az elméleti tanfolyam célja hogy felkészítse Önt az elméleti vizsgára, és kellő ismeretet nyújtson az önálló gépjárművezetéshez.

Az előírt tantárgyak:

 • közlekedési alapismeretek: 10 óra
 • járművezetés elmélete: 4 óra
 • motoros kiegészítő foglalkozás: 2 óra

Elméleti vizsgára bocsátható, aki:

 • a tanfolyam elméleti részét elvégezte,
 • és az első vizsgajelentésig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap és nem több mint egy év telt el,
 • továbbá az, aki tanfolyammentes vizsgát tehet,
 • megfelel a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi, valamint - írásbeli nyilatkozata alapján - a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek, és
 • az előírt életkornál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb

Önt a vizsgára az iskola jelenti be és közli Önnel annak időpontját!

Az elméleti vizsga számítógépes tesztvizsga és a vizsga után közvetlenül megtörténik a kiértékelés.

Az elméleti vizsga díja: 10.500,- Ft.

Elméleti pótvizsga:

A sikertelen elméleti vizsgát követően a pénztár nyitvatartási idejében azonnal kérhető újabb vizsgaidőpont. Önálló jelentkezés esetén a vizsgadíjat a vizsga helyszínén készpénzben kell befizetni.

A tanfolyam kezdetétől számított kilenc hónapon belül el kell kezdeni a vizsgákat, amit egy éven belül sikeres KRESZ vizsgával kell befejezni. Egy év elteltével csak újabb tanfolyam elvégzésével folytatható a jogosítvány megszerzése.

Az elméleti pótvizsga díja: 10.500,- Ft.

Az elméleti vizsga helye:

9028 Győr, Tatai út 3.

Elsősegélynyújtó tanfolyam és vizsga:

Aki elsősegélynyújtó igazolványt már korábban szerzett, annak a vizsgát természetesen nem kell megismételnie. Az elsősegélynyújtó igazolvány bemutatása a vizsgaigazolás kiadásának és a vezetői engedély kiállításának feltétele. A tanfolyam elvégzése és a vizsga történhet a járművezetői tanfolyam előtt, alatt és utána is. A vizsgáztatást a Vöröskereszt végzi, melyről igazolást adnak.

Vezetési gyakorlat:

A járművezetés gyakorlása csak sikeres elméleti vizsga után kezdhető el. A sikeres elméleti vizsga után szíveskedjen az iskolában személyesen vagy telefonon jelentkezni, hogy gyakorlati oktatásra minél hamarabb beoszthassuk. A kezdés időpontja elsősorban a sikeres elméleti vizsgától függ, de befolyásolja az is, hogy az Ön által választott oktató a nála lévő tanulókat mikor vizsgáztatja, mikortól tud Önnel foglalkozni.

A gyakorlati vezetésre bármely munkanap (szükség esetén szombat is) választható a szakoktatóval történt egyeztetés után. A gyakorlati vezetés váltási helye egyéni egyeztetés alapján történik. Ha bármilyen okból a megbeszélt időpontban a gyakorlati oktatáson nem tud megjelenni, akkor azt 48 órával korábban köteles az oktatójával közölni, hogy ne számítson Önre. Ha a vezetési gyakorlaton nem jelenik meg, az elmaradt órát külön díjért be kell pótolnia.

A vezetési gyakorlat tanulása tanpályán kezdődik és a járműkezelési vizsgán dől el, hogy mikortól vehetnek részt a forgalomba.

A járműkezelési vizsgán, először a biztonsági ellenőrzési feladatokat, majd a kezelési és manőverezési feladatokat kell végrehajtania azon a járművön, amelyen az oktatás történt. A vizsgabiztos, a vizsga végén értékeli, és ismerteti, a vizsga eredményét melyet a vizsgázó a vizsgajegyzőkönyvön történő aláírásával igazol. E vizsga alól felmentés nem adható.

A gyakorlati vezetés utáni forgalmi vizsga csak a kötelező órák levezetése (10 óra) és a kötelező kilométer (100 km) teljesítése után kérhető. Oktatójának törekednie kell arra, hogy a kötelező vezetési óra alatt teljesítsék a kötelező kilométer mennyiségét, de ez természetesen nem csak rajta múlhat, Önnek is fel kell vállalnia az oktatója által támasztott követelményeket. Amennyiben az oktatás során nem sikerül a kötelező órák alatt levezetnie a kötelező km-t, akkor ezt pótórák vezetésével tudja teljesíteni.

A fenti óraszám a vizsgára bocsátás feltételének minimális óraszáma, amelyhez a fentebb említett kötelező km mennyiség is párosul. A vezetési órák időtartama 50 perc, ami tartalmazza a feladat szabást a vezetést, a szükséges magyarázatot, és az óravégi értékelést is. A forgalmi vizsgára való érettség megállapítása az oktató feladata, kérjük, hogy vegye figyelembe véleményét, a forgalmi vizsgára jelentkezésnél. Mérlegelje, hogy a sikeres vizsga érdekében szüksége van-e pótórákra.

Forgalmi, (vezetési) vizsgatárgyból csak az bocsátható vizsgára, aki:

- az előírt 14. életévét betöltötte

- az elméleti tárgyból és járműkezelésből sikeresen vizsgázott,

- legalább a kötelezően előírt vezetési órákat vezetéssel töltötte és a hiányzásait pótolta és a minimálisan előírt vezetési km-t teljesítette)

Járműkezelési vizsga díja: 7.200.-

A forgalmi vizsga díja: 7.200.- Ft

A vizsgára az iskola jelenti be.

A forgalmi vizsga díjának befizetési határideje a vizsgajelentést megelőző nap, melyet  az iskolában tehet meg.

A forgalmi vizsga kezdetén nyilatkoznia kell, hogy a jármű biztonságos vezetésére alkalmas állapotban van, amit aláírásával hitelesít. A vizsga időtartama 50 perc. Az idevonatkozó követelményszintet részletesen a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelete tartalmazza.

A vizsgán a tanulónak minden időpillanatban rendelkeznie kell a tantervben foglalt ismeretekkel, jártassággal és magatartással, hogy képes legyen:

- a forgalmi veszélyhelyzeteket felismerni és felmérni azok veszélyességének mértékét,

- megfelelő mértékben az irányítása alatt tartani a gépjárművet úgy, hogy ne okozzon veszélyes helyzeteket, illetve ilyen helyzetben megfelelően tudjon reagálni,

- a közúti közlekedés szabályait betartani, különösen azokat, amelyek célja a közúti balesetek megelőzése és a forgalom folyamatosságának fenntartása,

- a járműben minden jelentősebb műszaki meghibásodást észlelni, különösen azokat, amelyek biztonsági veszélyforrást jelentenek, és azokat megfelelő módon meg tudja javíttatni,

- számításba venni a vezetői magatartást befolyásoló minden tényezőt (pl. alkoholt, fáradtságot, gyenge látást stb.) annak érdekében, hogy megőrizze a biztonságos vezetéshez szükséges készségek teljes szintjét,

- a többiek iránti tiszteletadással elősegíteni valamennyi közúti közlekedő, különösen a leggyengébbek és a legvédtelenebbek biztonságát.

Sikeres forgalmi vizsga esetén a Közlekedési Felügyelőség három munkanap elteltével az Ön részére kiadja a vizsgaigazolást, ha a közúti járművezetők elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzéséről szóló vöröskeresztes igazolványt és a 8 osztály befejezését igazoló iskolai bizonyítványát bemutatja, és személyazonosságát igazolja.

A vezetői engedélyét, a közlekedésigazgatási hatóság (okmányiroda), a bemutatott vizsgaigazolása alapján készíti el.

Sikertelen forgalmi vizsga esetén a sikeres elméleti vizsgától számított két éven belül kell sikeres ismétlővizsgát tennie. (A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes.)

Ha a lehetséges két éven belül, ötszöri sikertelen vizsgát tesz forgalmi gyakorlatból, akkor Pályaalkalmassági vizsgálaton való részvételen megállapított alkalmasság esetén folytathatja forgalmi vizsgáit.

A jármű kategóriához tartozó összes vizsgát az első sikeres elméleti (KRESZ) vizsga időpontjától számított két éven belül kell befejeznie. Ennek lejárta után csak újabb tanfolyam elvégzésével lehet újból vizsgázni.

Tandíjak befizetésének ütemezése, részletfizetés:

Az ügyfélfogadó irodánkban számla ellenében készpénzben az első részlet fizetendő jelentkezéskor, valamint a vizsgadíjak kiegyenlítése a tanfolyam megkezdésekor, illetve a második részlet a gyakorlati oktatás megkezdésekor történik.

A gyakorlati vezetés tandíját részletekben is megfizetheti, de ebben az esetben figyelembe kell vennie, hogy csak az előre befizetett órákat vezetheti le.

Mivel a sikeres elméleti vizsga után két év áll rendelkezésére a sikeres forgalmi vizsgáig, ezért kisebb részletekben is lehetősége van fizetni az órákat, amelyeket éppen szándékában áll levezetni. Az iskolánk az előzőekben közölt módon, a Közlekedési Felügyelőséget illető járművezetői vizsgadíjakat is beszedi és az Ön megbízottjaként a Vizsgabizottságon befizeti.

A meghirdetett tandíj az esetleges üzemeltetési költségek változásának mértéke szerint módosulhat.

Abban az esetben, ha a képzését más autósiskolában szeretné folytatni, "Képzési Igazolást" kell kérnie. Az igazolást iskolánk ügyfélszolgálatánál kérheti. A kiadott igazolás bemutatásával Magyarország bármely arra jogosult képző-szervénél folytathatja tanfolyamát, az igazolt óraszámainak figyelembevételével.

A vezetés:

A vezetési gyakorlatok időpontját az oktató és a tanuló egybehangzó megbeszélése alapján állapítják meg, legalább egy hétre előre. Amennyiben a megbeszélt időpont(ok) valamely ok miatt nem felel(nek) meg a tanulónak, úgy előtte 48 órával, vagy annál korábbi időpontban van lehetősége lemondani az oktatónál az óráit, ellenkező esetben a meghiúsult foglalkozások költségei a tanulót terhelik.

Oktatója törekedni fog arra, hogy a megbeszélt időpontok ne változzanak. Amennyiben ez mégis megtörténne, akkor neki is kötelessége a változás tudomására jutásakor azonnal értesíteni tanulóit. Történhet olyan eset, amikor a vezetési óra megkezdése előtti napon, vagy csak pár órával az óra kezdete előtt jut tudomására a dolog, pl. oktatójármű meghibásodása esetén. Ekkor természetesen csak az előző napon, vagy pár órával a tervezett vezetési óra előtt tud jelezni Ön felé, amiért elnézését kérjük.

A gyakorlati vezetés minimális óraszámai:A kétkerekű járművek vezetőinek oktatása során a tanuló kötelező felszerelése:

a) bukósisak,

b) szemüveg (a bukósisak kialakításától függően),

c) protektoros hosszúnadrág (nadrágba vagy nadrágra illeszthető térdprotektorral) és protektoros dzseki (dzsekibe vagy dzsekire illeszthető könyök- és gerincprotektorral),

d) protektoros kesztyű,

e) magas szárú, zárt cipő vagy csizma,

f) elől-hátul "T" betűjelzéssel ellátott, tanulónként eltérő színű vagy számozott tanulómellény,

g) a főoktatás és a vizsga során a tanuló és az oktató közötti kapcsolatot rádió adó-vevő készülékkel kell biztosítani.

Az elsősegély nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító igazolás bemutatása alól mentesülnek a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendeletben meghatározott egészségügyi szakirányú végzettséggel rendelkezők.

Vizsgák felfüggesztése, vagy érvénytelenítése:

Nem tartható meg a vizsga, ha a vizsgáztatás feltételei nem biztosítottak és emiatt a vizsgázó teljesítménye objektív módon nem értékelhető.

A vizsgát a vizsgabiztos felfüggeszti, ha a vizsgázó:

- személyazonossága vagy személyi adatai tekintetében a vizsgabiztost megtévesztette vagy azt megkísérelte;

- a forgalmi vizsgán vezetésre képtelen állapotban van, képességeire hátrányosan ható szer befolyása alatt áll,

vagy,

- szervezetében szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van;

- a vizsgabiztost döntésének meghozatalában előny adásával vagy ígéretével, illetőleg fenyegetéssel befolyásolni törekedett.

A felügyelet az érintett vizsgázót az előbb felsorolt esetekben a vizsgától legfeljebb hat hónapi időtartamra eltilthatja.

A vizsgabiztos a vizsgát felfüggesztheti, és a vizsgázót a felügyelet, a vizsgától legfeljebb három hónapi időtartamra eltilthatja, ha a vizsgázó a vizsga rendjét megzavarta.

A vizsgabiztos a vizsgát abban az esetben is felfüggesztheti, ha a szakoktató a vizsga rendjét megzavarta, vagy a vizsga eredményének befolyásolására törekedett.

A felügyelőség érvényteleníti azt a vizsgát, amelyet a vizsgázó a közlekedési hatóság félrevezetésével, hamis adatok közlésével, illetve jogszabályban meghatározott feltételek hiányában vagy a vizsgáztatás szabályainak megsértésével tett le. Amennyiben a vizsgaigazolást a felügyelet már kiadta, a vizsga érvénytelenítéséről szóló jogerős határozatot az ügyfél lakóhelye szerint illetékes okmányirodának is meg kell küldeni.

Érvényes 2024.02.04.-től