ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: B/2021/002568

Képzőszervünk az adatkezelése során az alábbi alapelveket követi:

 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon 
 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük
 • az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak  
 • a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható 
 • megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben
 • képzőszervünk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük

Az adatkezelés biztonsága

 • Képzőszervünk az adatkezelés során megőrzi a titkosságot, a sértetlenséget, a rendelkezésre állást. Megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult, megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét, illetve gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
 • Képzőszervünk a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

-- az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás)
--  hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége)
-- változatlansága igazolható (adatintegritás)
-- a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 • Iskolánk adatkezelésében részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben - titoktartási kötelezettség terhe mellett - jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.
 • Képzőszervünk olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
 • Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.
 • Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. 
 • A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. 
 • Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. 
 • Képzőszervünk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám Iskolánkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.  
 • Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.
 • Képzőszervünk külföldre nem továbbít adatokat.
 • A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Képzőszervünket. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben. 

A képzőszerv jogai és kötelezettségei

 • Tudomására jutott személyes és különleges adatokat bizalmasan kezelni
 • Az előírt nyilvántartásokban és okmányokban szereplő adatok kezelése 
 • A tanuló által szóban vagy írásban közölt panaszt minden esetben kivizsgálni 
 • Írásbeli vagy szóbeli kérésre a képzést megszakítani és másik képzőszerv felé az igazolásokat kiadni 
 • A tanuló ügyében való intézkedést a legközelebbi hozzátartozónak is a tanuló által adott meghatalmazással lehet