A1 kategória

2022.04.13

Ahhoz, hogy valaki vezetői engedélyt szerezhessen, tanfolyamot kell végeznie és rendelkeznie kell közúti elsősegélynyújtó vizsgával.

Felvétel tanfolyamra:

Jelentkezni az ügyfélfogadó irodánkban lehet személyesen nyitvatartási időpontban.

Tanfolyamra való jelentkezés feltétele:

 • Magyar vagy Európai Uniós állampolgárság esetén lakcímkártya, más külföldi állampolgárság esetén legalább 180 napos, vagy azt meghaladó tartózkodási engedély.
 • Érvényes személyi azonosító okmány és lakcímkártya, adóazonosító igazolvány fénymásolat, illetve ha már rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel, akkor az is
 • betöltött 15 és fél éves életkor
 • kitöltött jelentkezési lap
 • érvényes orvosi igazolás
 • első tandíj részlet befizetése

A felsorolt anyagokat az iskola ügyfélszolgálatán kell leadni a tanfolyam kezdetéig. Jelentkezési lapot az iskola ügyfélszolgálatán kérhet.

A "Jelentkezési lapot" és a rajta lévő nyilatkozatot nyomtatott betűkkel kell kitölteni! Személyi igazolványát, érvényes vezetői engedélyét, lakcímkártyáját és iskolai bizonyítványát be kell mutatnia.

Az elméleti tanfolyam:

A tanfolyam távoktatási formában, INTERNETEN végezhető el.

Autósiskolánk elsődlegesen E-learning oktatás keretein belül végzi a KRESZ oktatást. Az E-learning tananyag 180 napon belül 75 óráig érhető el. A tanuló a regisztrálását követően (beiratkozással egyidejűleg) automatikusan megkapja az E-learning tananyagot, melyet 30 napon belül meg kell nyitnia, amennyiben ezt elmulasztja, úgy újra be kell iratkoznia. A megnyitás a tanfolyam kezdő időpontja is egyben.

Amennyiben a tanuló a megadott időintervallumon belül nem zárja le a tananyagot, nem éri el a haladásnál a 100%-ot és/vagy nem tölthető le a tanfolyam igazolás, kérheti a tananyag meghosszabbítását. Ennek díja 3.400.- Ft, és további 30 nappal meghosszabbodik a tananyag hozzáférése és 10 órával, de a tanfolyam kezdő napja NEM változik.

Az elméleti tanfolyam célja hogy felkészítse Önt az elméleti vizsgára, és kellő ismeretet nyújtson az önálló gépjárművezetéshez.

Az előírt tantárgyak:

 • közlekedési alapismeretek: 12 óra
 • járművezetés elmélete: 8 óra
 • szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra

Elméleti vizsgára bocsátható, aki:

 • a tanfolyam elméleti részét elvégezte,
 • és az első vizsgajelentésig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap és nem több mint egy év telt el,
 • továbbá az, aki tanfolyammentes vizsgát tehet,
 • megfelel a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi, valamint - írásbeli nyilatkozata alapján - a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek, és
 • az előírt életkornál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb


Önt a vizsgára az iskola jelenti be és közli Önnel annak időpontját!

Az elméleti számítógépes vizsga tesztkérdései tartalmazzák a "közlekedési alapismeretek", a "járművezetés elmélete", valamint a "szerkezeti és üzemeltetési ismeretek" kérdéseit.

A vizsga után közvetlenül megtörténik a kiértékelés.

Az elméleti vizsga díja: 10.500.- Ft.

Elméleti pótvizsga:

A sikertelen elméleti vizsgát követően a pénztár nyitvatartási idejében azonnal kérhető újabb vizsgaidőpont. Önálló jelentkezés esetén a vizsgadíjat a vizsga helyszínén készpénzben kell befizetni.

A tanfolyam kezdetétől számított kilenc hónapon belül el kell kezdeni a vizsgákat, amit egy éven belül sikeres KRESZ vizsgával kell befejezni. Egy év elteltével csak újabb tanfolyam elvégzésével folytatható a jogosítvány megszerzése.

Az elméleti pótvizsga díja: 10.500.- Ft.

Az elméleti vizsga helye:

9028 Győr, Tatai út 3.

Elsősegélynyújtó tanfolyam és vizsga:

Aki elsősegélynyújtó igazolványt már korábban szerzett, annak a vizsgát természetesen nem kell megismételnie. Az elsősegélynyújtó igazolvány bemutatása a vizsgaigazolás kiadásának és a vezetői engedély kiállításának feltétele. A tanfolyam elvégzése és a vizsga történhet a járművezetői tanfolyam előtt, alatt és utána is. A vizsgáztatást a Vöröskereszt végzi, melyről igazolást adnak.

Vezetési gyakorlat:

A járművezetés gyakorlása csak sikeres elméleti vizsga után kezdhető el. A sikeres elméleti vizsga után szíveskedjen az iskolában személyesen vagy telefonon jelentkezni, hogy gyakorlati oktatásra minél hamarabb beoszthassuk. A kezdés időpontja elsősorban a sikeres elméleti vizsgától függ, de befolyásolja az is, hogy az Ön által választott oktató a nála lévő tanulókat mikor vizsgáztatja, mikortól tud Önnel foglalkozni.

A gyakorlati vezetésre bármely munkanap (szükség esetén szombat is) választható a szakoktatóval történt egyeztetés után. A gyakorlati vezetés váltási helye egyéni egyeztetés alapján történik. Ha bármilyen okból a megbeszélt időpontban a gyakorlati oktatáson nem tud megjelenni, akkor azt 48 órával korábban köteles az oktatójával közölni, hogy ne számítson Önre. Ha a vezetési gyakorlaton nem jelenik meg, az elmaradt órát külön díjért be kell pótolnia.

A vezetési gyakorlat tanulása tanpályán kezdődik és a járműkezelési vizsgán dől el, hogy mikortól vehetnek részt a forgalomba.

A járműkezelési vizsgán, először a biztonsági ellenőrzési feladatokat, majd a kezelési és manőverezési feladatokat kell végrehajtania azon a járművön, amelyen az oktatás történt. A vizsgabiztos, a vizsga végén értékeli, és ismerteti, a vizsga eredményét melyet a vizsgázó a vizsgajegyzőkönyvön történő aláírásával igazol. E vizsga alól felmentés nem adható.


A gyakorlati vezetés utáni forgalmi vizsga csak a kötelező órák levezetése (16 óra) és a kötelező kilométer (240 km) teljesítése után kérhető. Oktatójának törekednie kell arra, hogy a kötelező vezetési óra alatt teljesítsék a kötelező kilométer mennyiségét, de ez természetesen nem csak rajta múlhat, Önnek is fel kell vállalnia az oktatója által támasztott követelményeket. Amennyiben az oktatás során nem sikerül a kötelező órák alatt levezetnie a kötelező km-t, akkor ezt pótórák vezetésével tudja teljesíteni.

A fenti óraszám a vizsgára bocsátás feltételének minimális óraszáma, amelyhez a fentebb említett kötelező km mennyiség is párosul. A vezetési órák időtartama 50 perc, ami tartalmazza a feladat szabást a vezetést, a szükséges magyarázatot, és az óravégi értékelést is. A forgalmi vizsgára való érettség megállapítása az oktató feladata, kérjük, hogy vegye figyelembe véleményét, a forgalmi vizsgára jelentkezésnél. Mérlegelje, hogy a sikeres vizsga érdekében szüksége van-e pótórákra.

Forgalmi, (vezetési) vizsgatárgyból csak az bocsátható vizsgára, aki:

- az előírt 16. életévét betöltötte

- az elméleti tárgyból és járműkezelésből sikeresen vizsgázott,

- legalább a kötelezően előírt vezetési órákat vezetéssel töltötte és a hiányzásait pótolta és a minimálisan előírt vezetési km-t teljesítette)

Járműkezelés vizsga díja: 9.000.-

A forgalmi vizsga díja: 24 000,- Ft

A vizsgára az iskola jelenti be.

A forgalmi vizsga díjának befizetési határideje a vizsgajelentést megelőző nap,  az iskolában tehet meg.

A forgalmi vizsga kezdetén nyilatkoznia kell, hogy a jármű biztonságos vezetésére alkalmas állapotban van, amit aláírásával hitelesít. A vizsga időtartama 50 perc. Az idevonatkozó követelményszintet részletesen a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelete tartalmazza.

A vizsgán a tanulónak minden időpillanatban rendelkeznie kell a tantervben foglalt ismeretekkel, jártassággal és magatartással, hogy képes legyen:

- a forgalmi veszélyhelyzeteket felismerni és felmérni azok veszélyességének mértékét,

- megfelelő mértékben az irányítása alatt tartani a gépjárművet úgy, hogy ne okozzon veszélyes helyzeteket, illetve ilyen helyzetben megfelelően tudjon reagálni,

- a közúti közlekedés szabályait betartani, különösen azokat, amelyek célja a közúti balesetek megelőzése és a forgalom folyamatosságának fenntartása,

- a járműben minden jelentősebb műszaki meghibásodást észlelni, különösen azokat, amelyek biztonsági veszélyforrást jelentenek, és azokat megfelelő módon meg tudja javíttatni,

- számításba venni a vezetői magatartást befolyásoló minden tényezőt (pl. alkoholt, fáradtságot, gyenge látást stb.) annak érdekében, hogy megőrizze a biztonságos vezetéshez szükséges készségek teljes szintjét,

- a többiek iránti tiszteletadással elősegíteni valamennyi közúti közlekedő, különösen a leggyengébbek és a legvédtelenebbek biztonságát.

Sikeres forgalmi vizsga esetén a Közlekedési Felügyelőség három munkanap elteltével az Ön részére kiadja a vizsgaigazolást, ha a közúti járművezetők elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzéséről szóló vöröskeresztes igazolványt és a 8 osztály befejezését igazoló iskolai bizonyítványát bemutatja, és személyazonosságát igazolja.

A vezetői engedélyét, a közlekedésigazgatási hatóság (okmányiroda), a bemutatott vizsgaigazolása alapján készíti el.

Sikertelen forgalmi vizsga esetén a sikeres elméleti vizsgától számított két éven belül kell sikeres ismétlővizsgát tennie. (A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes.)

Ha a lehetséges két éven belül, ötszöri sikertelen vizsgát tesz forgalmi gyakorlatból, akkor Pályaalkalmassági vizsgálaton való részvételen megállapított alkalmasság esetén folytathatja forgalmi vizsgáit.

A jármű kategóriához tartozó összes vizsgát az első sikeres elméleti (KRESZ) vizsga időpontjától számított két éven belül kell befejeznie. Ennek lejárta után csak újabb tanfolyam elvégzésével lehet újból vizsgázni.

Tandíjak befizetése:

Az ügyfélfogadó irodánkban számla ellenében készpénzben az első részlet fizetendő jelentkezéskor, valamint a vizsgadíjak kiegyenlítése a tanfolyam megkezdésekor, illetve a második részlet a gyakorlati oktatás megkezdésekor történik.

A gyakorlati vezetés tandíját részletekben is megfizetheti, de ebben az esetben figyelembe kell vennie, hogy csak az előre befizetett órákat vezetheti le.

Mivel a sikeres elméleti vizsga után két év áll rendelkezésére a sikeres forgalmi vizsgáig, ezért kisebb részletekben is lehetősége van fizetni az órákat, amelyeket éppen szándékában áll levezetni. Az iskolánk az előzőekben közölt módon, a Közlekedési Felügyelőséget illető járművezetői vizsgadíjakat is beszedi és az Ön megbízottjaként a Vizsgabizottságon befizeti.

A meghirdetett tandíj az esetleges üzemeltetési költségek változásának mértéke szerint módosulhat.

Abban az esetben, ha a képzését más autósiskolában szeretné folytatni, "Képzési Igazolást" kell kérnie. Az igazolást iskolánk ügyfélszolgálatánál kérheti. A kiadott igazolás bemutatásával Magyarország bármely arra jogosult képző-szervénél folytathatja tanfolyamát, az igazolt óraszámainak figyelembevételével.

A vezetés

A vezetési gyakorlatok időpontját az oktató és a tanuló egybehangzó megbeszélése alapján állapítják meg, legalább egy hétre előre. Amennyiben a megbeszélt időpont(ok) valamely ok miatt nem felel(nek) meg a tanulónak, úgy előtte 48 órával, vagy annál korábbi időpontban van lehetősége lemondani az oktatónál az óráit, ellenkező esetben a meghiúsult foglalkozások költségei a tanulót terhelik.

Oktatója törekedni fog arra, hogy a megbeszélt időpontok ne változzanak. Amennyiben ez mégis megtörténne, akkor neki is kötelessége a változás tudomására jutásakor azonnal értesíteni tanulóit. Történhet olyan eset, amikor a vezetési óra megkezdése előtti napon, vagy csak pár órával az óra kezdete előtt jut tudomására a dolog, pl. oktatójármű meghibásodása esetén. Ekkor természetesen csak az előző napon, vagy pár órával a tervezett vezetési óra előtt tud jelezni Ön felé, amiért elnézését kérjük.

A gyakorlati vezetés minimális óraszámai:


Fontos tudnivalók!

Az elméleti vizsga számítógép igénybevételével tehető le. Szóban - indokolt esetben tolmács közreműködésével - vizsgázhat az, aki hiányos magyar nyelvi ismeretei miatt a magyar nyelvet nem érti, illetve az egészségi állapotából következően írásra képtelen, és erre a Felügyelőségtől kérelemre engedélyt kapott.

A kétkerekű járművek vezetőinek oktatása során a tanuló kötelező felszerelése:

a) bukósisak,

b) szemüveg (a bukósisak kialakításától függően),

c) protektoros hosszúnadrág (nadrágba vagy nadrágra illeszthető térdprotektorral) és protektoros dzseki (dzsekibe vagy dzsekire illeszthető könyök- és gerincprotektorral),

d) protektoros kesztyű,

e) magas szárú, zárt cipő vagy csizma,

f) elől-hátul "T" betűjelzéssel ellátott, tanulónként eltérő színű vagy számozott tanulómellény,

g) a főoktatás és a vizsga során a tanuló és az oktató közötti kapcsolatot rádió adó-vevő készülékkel kell biztosítani.

Az elsősegély nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító igazolás bemutatása alól mentesülnek a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendeletben meghatározott egészségügyi szakirányú végzettséggel rendelkezők.

Vizsgák felfüggesztése, vagy érvénytelenítése:

Nem tartható meg a vizsga, ha a vizsgáztatás feltételei nem biztosítottak és emiatt a vizsgázó teljesítménye objektív módon nem értékelhető.

A vizsgát a vizsgabiztos felfüggeszti, ha a vizsgázó:

- személyazonossága vagy személyi adatai tekintetében a vizsgabiztost megtévesztette vagy azt megkísérelte;

- a forgalmi vizsgán vezetésre képtelen állapotban van, képességeire hátrányosan ható szer befolyása alatt áll,

vagy,

- szervezetében szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van;

- a vizsgabiztost döntésének meghozatalában előny adásával vagy ígéretével, illetőleg fenyegetéssel befolyásolni törekedett.

A felügyelet az érintett vizsgázót az előbb felsorolt esetekben a vizsgától legfeljebb hat hónapi időtartamra eltilthatja.

A vizsgabiztos a vizsgát felfüggesztheti, és a vizsgázót a felügyelet, a vizsgától legfeljebb három hónapi időtartamra eltilthatja, ha a vizsgázó a vizsga rendjét megzavarta.

A vizsgabiztos a vizsgát abban az esetben is felfüggesztheti, ha a szakoktató a vizsga rendjét megzavarta, vagy a vizsga eredményének befolyásolására törekedett.

A felügyelőség érvényteleníti azt a vizsgát, amelyet a vizsgázó a közlekedési hatóság félrevezetésével, hamis adatok közlésével, illetve jogszabályban meghatározott feltételek hiányában vagy a vizsgáztatás szabályainak megsértésével tett le. Amennyiben a vizsgaigazolást a felügyelet már kiadta, a vizsga érvénytelenítéséről szóló jogerős határozatot az ügyfél lakóhelye szerint illetékes okmányirodának is meg kell küldeni.

Érvényes 2024.02.04.-től